Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor handelstransacties met xxxxx, op deze website handelend en aangeduid met de naam 'Full Spectrum Lichtadvies'.

§ 1

De leveringen, diensten en aanbiedingen van ''Full Spectrum Lichtadvies' uitsluitend op basis van deze Algemene Voorwaarden. Bijgevolg is dit van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties, ook als ze niet opnieuw werden afgesproken, de laatste met de aanvaarding van de goederen of de uitvoering van deze voorwaarden wordt geacht te zijn aanvaard. Mede ondertekend door de koper met betrekking tot zijn eigen voorwaarden worden afgewezen.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien zij schriftelijk door 'Full Spectrum Lichtadvies' zijn bevestigd.

 § 2 

Sluiten van de overeenkomst

De volgorde is een bindend aanbod van 'Full Spectrum Lichtadvies' te ondertekenen. Een e-mailbevestiging zal worden ervaren als het plaatsen van een orderbevestiging en worden aangenomen. De verkopers van 'Full Spectrum Lichtadvies' zijn bevoegd om mondelinge afspraken te maken of om mondelinge toezeggingen te doen die verder gaan dan de inhoud van de schriftelijke opdracht. Deze zullen ook schriftelijk worden bevestigd.

§ 3 

Prijzen

Eventuele wijzigingen in- en uitvoerrechten, omzetbelasting, wisselkoersen, vrachtkosten en verzekering en/of oorlog verzekeringspremies, die plaatsvinden na de uitgifte van de order zijn niet voor risico en rekening van 'Full Spectrum Lichtadvies'.
De overeengekomen prijzen zijn inclusief verpakking en exclusief BTW. Bijkomende leveringen en diensten worden apart in rekening gebracht. Denk hierbij aan installatie en dergelijke.

§ 4 

Levering en uitvoering

Leveringsdata of termijnen worden voordat de overeenkomst wordt getekend besproken en vermeld in de overeenkomst tussen u en 'Full Spectrum Lichtadvies'.
Leverings- en service-vertraging als gevolg van overmacht en als gevolg van gebeurtenissen die 'Full Spectrum Lichtadvies' onmogelijk significant zal belemmeren - dit omvat in het bijzonder stakingen, uitsluitingen, officiële opdrachten, etc. zelfs als ze zich voordoen bij leveranciers van 'Full Spectrum Lichtadvies' of hun onderaannemers, valt niet onder de verantwoordelijkheid van 'Full Spectrum Lichtadvies'. Annuleren van de order is mogelijk mits 'Full Spectrum Lichtadvies' tijdens de duur van de belemmering een redelijke periode heeft om geheel of gedeeltelijk de overeenkomst alsnog te doen slagen. Dit zal in onderling overleg worden geregeld mocht het ooit aan de orde zijn.
Wanneer de eigenaren van 'Full Spectrum Lichtadvies' onverhoopt te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid langer dan 3 maanden, heeft de koper recht op een redelijke bedenktijd om zich terug te trekken uit het contract welke nog niet (geheel) is vervuld. Echter kan de koper geen aanspraak op schadevergoeding in deze vorm van overmacht. In de genoemde omstandigheden kan 'Full Spectrum Lichtadvies' slechts aanspraak maken op deze regel indien het de koper onmiddellijk op de hoogte stelt. Als de goederen ingeklaard worden verkocht door ons, is een verhoging van de invoerrechten, BTW en/of andere belastingen en/of heffingen, geeft aan kopers niet het recht de bestelling te annuleren. Ook een verandering op kwaliteitseisen en/of bezwaren die moeten worden geheven op basis van octrooien, handelsmerken en andere rechten van derden, in geen geval kan leiden tot annulering van de bestelling door de koper.

 § 5 

Overdracht van het risico

Het risico gaat over op de koper wanneer de goederen zijn overgedragen aan de vervoerder. Wanneer de zending, niet door de schuld van 'Full Spectrum Lichtadvies', onmogelijk is of wordt gemaakt dan is het risico voor de koper.

§ 6

Garantie voor gebreken

Het recht op garantie voor de klant is vastgelegd onder paragraaf 377, 378 HGB inspectie en klacht volbrenging. Gebreken in de geleverde goederen worden door de koper na ontvangst binnen 2 werkdagen aan 'Full Spectrum Lichtadvies' gemeld. De goederen voor vervanging of reparatie zal worden teruggenomen door 'Full Spectrum Lichtadvies'en worden "gratis" geleverd. Voor apparaten die niet worden teruggestuurd in de originele verpakking en met een bewijs van aankoop, kan er geen garantie worden gegeven.
'Full Spectrum Lichtadvies' is derhalve niet aansprakelijk voor opvolging en financiële verliezen die niet worden veroorzaakt aan het object zelf; in het bijzonder, is hij niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Koper.
Bovenstaande uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld. Hij is ook niet van toepassing, indien de koper eisen oplegt en overgaat tot schadevergoeding wegens wanprestatie in overeenstemming §§ 463 480, paragraaf 2 HGB betreffende het falen van een gegarandeerde kwaliteit.
Als 'Full Spectrum Lichtadvies' nalatigheid wordt verweten van een contractuele verplichting, zijn we aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel, beperkt tot de dekking van haar product aansprakelijkheidsverzekering. Op verzoek, is hij klaar, om de koper inzicht te verschaffen in de verzekeringspolis.
De garantietermijn bedraagt ​​24 maanden. Deze termijn geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van gevolgschade, tenzij er sprake is van onrechtmatige claims.

§ 7

Eigendomsvoorbehoud

'Full Spectrum Lichtadvies' blijft eigenaar van de goederen tot aan de ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant. Bij schending van het contract, in het bijzonder betalingsverzuim is 'Full Spectrum Lichtadvies' gerechtigd de goederen terug te vorderen. Het terugnemen van de goederen is niet per definitie de beëindiging van het contract, tenzij 'Full Spectrum Lichtadvies' dit specifiek zo stelt. De kosten voor inbeslagname van de goederen door 'Full Spectrum Lichtadvies' en de gemaakte kosten hiervoor worden in rekening gebracht aan koper. Indien derden beslag of andere interventies plegen, dient de koper 'Full Spectrum Lichtadvies' onmiddellijk schriftelijk te informeren zodat 'Full Spectrum Lichtadvies' de beslaglegging kan tegenspreken. Indien de derde niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een actie van derden te betalen, is de koper aansprakelijk voor de schade.
De koper heeft het recht om te wederverkopen in de normale gang van zaken, hij zal echter 'Full Spectrum Lichtadvies' op de hoogte stellen van het factuurbedrag (inclusief BTW).

§ 8

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, worden de goederen geleverd aan eindgebruikers, distributeurs of wederverkopers alleen tegen vooruitbetaling.

 

Indien er betalingstermijnen en afspraken worden gemaakt die hiervan afwijken geldt de afgesproken betalingsdatum. 'Full Spectrum Lichtadvies' zal bij nalatigheid gebruik maken van een incassobureau. Hier gelden dan de Nederlandse wet en regelgeving. 'Full Spectrum Lichtadvies' is geen administratiekantoor en zal dat ook niet worden. Indien u uw betalingsafspraken niet na kunt komen dan dient u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Is een minnelijke weg niet mogelijk dan wordt uw betaling per ommegaande uit handen gegeven.

§ 9

Beperkte aansprakelijkheid

Schadeclaims van positieve schending, nalatigheid in het contract en onrechtmatige daad zijn uitgesloten tegen 'Full Spectrum Lichtadvies' en voor zijn plaatsvervangende agenten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Dit geldt ook voor aanspraken op schadevergoeding voor niet-naleving, maar is alleen vereist als de vervanging van incidentele schade of gevolgschade, is gebaseerd op een mate van zekerheid dat de koper tegen het risico van dergelijke schade zal beschermen.

§ 10

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, gedeeltelijke invaliditeit

Op de zakelijke relatie en de gehele rechtsverhouding tussen verkoper en koper, is het Nederlands recht van toepassing.
Plaats van handeling en bevoegde rechtbank voor beide partijen, de koper en 'Full Spectrum Lichtadvies' is Amsterdam.
Indien enige bepalingen van deze voorwaarden of bepalingen van andere overeenkomsten ongeldig zijn, stelt dat de geldigheid van alle andere bepalingen in de overeenkomst niet wordt aangetast.
Anders is de toepassing uitsluitend op "Algemene Leveringsvoorwaarden voor de producten en diensten van de elektrotechnische industrie"
toepasbaar.